Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen

Tara Handels GmbH

Schlehenweg 2

30855 Langenhagen

Fax: 0511-3533129

E-mail info@tara-handels.de

Telefoon: 0511-3533136

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post, fax of e-mail verzonden brief) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, hebben wij u alle betalingen betaald die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkope standaardlevering die door ons wordt aangeboden ), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

We mogen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

• - voor de levering van goederen die niet gepfabriceerd zijn en voor de vervaardiging ervan a

individuele keuze of bepaling door de consument is beslissend of

die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument,

• - voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum

zou snel worden overschreden

• - voor de levering van verzegelde goederen om redenen van gezondheidsbescherming of

van hygiëne zijn niet geschikt voor retournering als hun verzegeling na de

levering is verwijderd

• - voor de levering van goederen indien deze na levering wegens hun

kwaliteit waren onlosmakelijk vermengd met andere goederen,

• - voor de levering van alcoholische dranken, waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst

maar die niet eerder dan 30 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst kan worden geleverd en waarvan de dagwaarde gebonden is aan schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft,

• - voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking als de verzegeling na levering is verbroken

• - voor de bezorging van kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementen.