Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Tara Handels GmbH

1. Toepassingsgebied

1.1 De volgende algemene voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle zakelijke relaties tussen de klant en Tara Handels GmbH, Schlehenweg 2, 30855 Langenhagen, (hierna: Tara Handels). De op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende versie van deze algemene voorwaarden is bepalend. Het opnemen van eigen voorwaarden van de klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij iets anders is overeengekomen.

1.2 Klanten in de zin van deze Algemene Voorwaarden kunnen zowel consumenten als ondernemers zijn.

1.3 Een consument in de zin van de AV is, in overeenstemming met § 13 BGB, elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling met Tara Handels sluit voor een doel dat overwegend niet kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteit.

1.4 Ondernemer in de zin van de AV is, volgens § 14 BGB, een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een juridische transactie met Tara Handel handelt in de uitoefening van hun commerciële of onafhankelijke professionele activiteit. Een vennootschap onder firma is een maatschap met de capaciteit om rechten te verwerven en verplichtingen aan te gaan. Een klant die een publiek bijzonder fonds vertegenwoordigt, wordt in deze zin ook als ondernemer beschouwd.

2. Afsluiten contract/plichten om informatie te verstrekken

2.1 Essentiële kenmerken van de goederen

De belangrijkste kenmerken van de goederen vloeien voort uit de productbeschrijving van het aangeboden artikel die is opgeslagen op de website van Tara Handels.

2.2 Informatie over de totstandkoming van het contract

De productbeschrijvingen in de onlineshop van Tara Handels vormen geen Bindende aanbiedingen van Tara Handels De klant kan daarentegen door middel van het online bestelformulier een bindend aanbod doen om een koopovereenkomst te sluiten. Bij het bestellen via het online bestelformulier kan de klant eerst het gewenste aantal artikelen in de winkelwagen plaatsen. Nadat de goederen in de winkelwagen zijn geplaatst, kan de klant op de winkelwagen klikken en daar de bestelling afronden. Na het invoeren van zijn persoonlijke gegevens en het kiezen van de gewenste betaalmethode, klikt de klant vervolgens op de knop "Kopen" om een bindende bestelling te plaatsen. Na het klikken op de knop "Kopen" kunnen de invoerfouten niet meer worden gecorrigeerd.

Tara Handels kan het contractaanbod van de klant aanvaarden door middel van een schriftelijke of elektronisch verzonden orderbevestiging of door levering van de goederen.

De overeenkomst komt derhalve tot stand door het aanbod van de klant en de aanvaarding van dit aanbod door Tara Handels.

Vóór de bindende indiening van de bestelling door op de knop "Kopen" te klikken, kan de klant zijn invoer op elk moment corrigeren met behulp van de gebruikelijke muis- en toetsenbordinvoer en door de vooruit- en terug-knoppen van de browser te gebruiken.

Het sluiten van het contract is alleen beschikbaar in het Duits.

De tekst van het contract wordt niet opgeslagen door Tara Handels en kan dus niet door de klant worden opgevraagd.

3. Prijzen en betaling

3.1 Alle prijzen zijn in euro's inclusief de wettelijke BTW van de Bondsrepubliek Duitsland plus verzendkosten. Het bedrag van de verzendkosten kan worden geraadpleegd onder het domein https://tara-cosmetics.de/Versandinformationen_2

3.2 De prijs die voor de klant werd weergegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst en het contract werd gesloten, is van toepassing.

3.3 De volgende betaalmethoden zijn momenteel mogelijk:

- per bankoverschrijving (De klant is verplicht het aankoopbedrag binnen tien dagen na het sluiten van het contract per bankoverschrijving op de door Tara Handels opgegeven rekening te betalen.)

- via Paypal

- Via Mollie Payments

- onder rembours

- Creditcard betaling

- Contant bij afhalen

- Aankoop op rekening is mogelijk na voorafgaande kredietcontrole volgens 3.4.

3.4 Kredietcontrole en -scores

Als we een vooruitbetaling doen, bijvoorbeeld in het geval van een aankoop op rekening, kunnen we kredietwaardigheidsinformatie verkrijgen op basis van wiskundig-statistische processen van Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss. Voor dit doel geven wij de benodigde persoonsgegevens door aan Creditreform Boniversum GmbH en gebruiken de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling voor een afgewogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie.

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische methoden en die onder meer adresgegevens bevatten. Uw zorgen zullen worden behandeld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

We zullen ook gegevens aan het genoemde bedrijf doorgeven vanwege gedrag dat niet in overeenstemming is met het contract, voor zover dit is toegestaan na afweging van alle betrokken belangen. Deze slaan de gegevens op en geven deze door aan hun contractpartners in de interne markt van de EU om deze informatie te verstrekken voor de beoordeling van de kredietwaardigheid van natuurlijke personen. U kunt bij Creditreform Boniversum GmbH informatie verkrijgen over de gegevens die over u zijn opgeslagen. Meer informatie over de informatie- en scoreprocedure is te vinden op www.meineauskunft.org.

3.5 Bij betalingsachterstand zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

4. Levering en uitvoeringstijd

Indien een besteld artikel niet kan worden geleverd omdat Tara Handels buiten haar schuld niet door haar leverancier wordt geleverd, ondanks contractuele verplichtingen van de leverancier, heeft Tara Handels het recht de overeenkomst te ontbinden. In dit geval zal Tara Handels de klant onverwijld informeren dat het bestelde artikel niet meer beschikbaar is en de reeds verleende diensten onmiddellijk terugbetalen.

Overmacht, oorlog, terrorisme, vermoeden van terrorisme, oproer, staking, lock-out, verstoring van de grondstof- en energievoorziening of andere gebeurtenissen die Tara Handel ondanks het betrachten van redelijke zorg niet kan voorkomen en die de dienstverlening verhinderen, ontheffen Tara Handel van de leverings- en serviceverplichting voor de respectieve duur van deze storende gebeurtenissen.

Als de betaling via Paypal is gedaan en deze is van maandag tot en met donderdag voor 11:00 uur en vrijdag voor 10:00 uur bijgeschreven, worden de goederen dezelfde dag verzonden.

Indien de klant een foutief afleveradres heeft opgegeven en dit betekent dat een nieuwe levering noodzakelijk zou zijn, zal Tara Handels de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant doorberekenen.

Bovendien rekent Tara Handels GmbH bij onbestelbaarheid een retourvergoeding van € 11,90 per pakket voor geretourneerde pakketten uit het buitenland, die vanwege onvolledige of onjuiste adressen of vanwege het niet ophalen van verschillende pick-ups naar Tara Handels GmbH moeten worden teruggestuurd. -up locaties.

5. Annuleringsvoorwaarden voor consumenten, volgens paragraaf 1.3 van de algemene voorwaarden van Tara Handels GmbH. Ondernemers hebben geen herroepingsrecht in overeenstemming met paragraaf 1.4 van de algemene voorwaarden van Tara Handels GmbH.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen

Tara Handels GmbH

Schlehenweg 2

30855 Langenhagen

Fax: 0511-3533129

E-mail info@tara-handels.de

Telefoon: 0511-3533136

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post, fax of e-mail verzonden brief) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, hebben wij u alle betalingen betaald die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkope standaardlevering die door ons wordt aangeboden ), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

We mogen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

• - voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging ervan a

individuele keuze of bepaling door de consument is beslissend of

die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument,

• - voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum

zou snel worden overschreden

• - voor de levering van verzegelde goederen om redenen van gezondheidsbescherming of

van hygiëne zijn niet geschikt voor retournering als hun verzegeling na de

levering is verwijderd

• - voor de levering van goederen indien deze na levering wegens hun

kwaliteit waren onlosmakelijk vermengd met andere goederen,

• - voor de levering van alcoholische dranken, waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst

maar die niet eerder dan 30 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst kan worden geleverd en waarvan de dagwaarde gebonden is aan schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft,

• - voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking als de verzegeling na levering is verbroken

• - voor de bezorging van kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementen.

6. Modelformulier voor herroeping

• Voorbeeld herroepingsformulier

• (Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

• Bij

• Tara Trading GmbH

• Schlehenweg 2

• 30855 Langenhagen

• Fax: 0511-3533129

• E-mail: info@tara-handels.de

• Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/ het verlenen van de volgende dienst (*)

• Besteld op (*)/ontvangen op (*):

• ................................................................

• Naam consument(en):

• ................................................................

• Adres consument(en):

• ................................................................

• ................................................................

• Handtekening van de consument(en) (alleen bij melding op papier):

• ................................................................

• Datum:

• ................................................................

• ________________________________

• (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

7. Verzend-/verzendmethode:

Verzending is ter beoordeling van Tara Handel, indien bij het sluiten van de overeenkomst geen speciale verzendwijze met de klant is overeengekomen.

We verzenden onze goederen met de volgende verzendservicebedrijven: DHL

Tara Handels levert uitsluitend binnen de Bondsrepubliek Duitsland en naar andere EU-landen.

8. Melding van defecten en garantie

8.1 Voor overeenkomsten met consumenten geldt: de wettelijke garantie is van toepassing op onze goederen.

8.2 Indien de koop voor beide partijen een handelstransactie is, dient de klant de goederen onmiddellijk na ontvangst te onderzoeken, voor zover dit in de normale gang van zaken mogelijk is, en indien een gebrek wordt geconstateerd, Tara Handels onmiddellijk op de hoogte stellen. Doet de klant dit niet, dan worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij er een gebrek is dat bij de keuring niet aan het licht kwam. Secties 377 en volgende.

9. Beperking van aansprakelijkheid

Tara Handels is alleen aansprakelijk in geval van opzet en grove schuld. Tara Handels is ook aansprakelijk voor het nalatig niet nakomen van verplichtingen indien dit letsel aan leven, lichaam of gezondheid tot gevolg heeft of indien een garantie of aanspraken uit de Productaansprakelijkheidswet worden aangetast. Tara Handels is ook aansprakelijk voor de nalatige nakoming van verplichtingen, waarvan de nakoming in de eerste plaats een goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt, waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt en op de naleving waarvan de klant regelmatig vertrouwt. In dat laatste geval is Tara Handels echter niet aansprakelijk voor onvoorziene schade die niet typerend is voor de overeenkomst. Tara Handels is niet aansprakelijk voor licht nalatige schendingen van andere verplichtingen. Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor plaatsvervangende agenten van Tara Handels.

10. Privacy

Privacybeleid

Wij verzamelen, gebruiken en bewaren uw persoonlijke gegevens uitsluitend in het kader van de bepalingen van de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften van de Bondsrepubliek Duitsland. Hieronder informeren wij u over het type, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van gegevens.

10.1 Verantwoordelijke entiteit

De exploitant van de website onder het domein https://www.tara-cosmetics.de en daarmee de verantwoordelijke instantie

Tara Handels GmbH

Schlehenweg 2

30855 Langenhagen

10.2 Verzameling en verwerking van algemene gegevens

Elke toegang tot onze website en elke opvraging van een op deze website opgeslagen bestand wordt gelogd. De opslag dient interne systeemgerelateerde en statistische doeleinden. Het volgende wordt gelogd: naam van het opgehaalde bestand, datum en tijd van ophalen, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvol ophalen, webbrowser en aanvragend domein. Bovendien worden de IP-adressen van de aanvragende computers geregistreerd. Verdere persoonlijke gegevens worden alleen geregistreerd als u als gebruiker van de website en/of klant vrijwillig informatie verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een aanvraag of registratie of om een contract af te sluiten of via de instellingen van uw browser.

10.3 Verzamelen van persoonlijke informatie

Persoonlijke gegevens in de zin van deze gegevensbeschermingsvoorschriften zijn individuele details over uw persoonlijke of feitelijke omstandigheden. Dit omvat in het bijzonder uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en, indien van toepassing, uw adres als u ons dit laatste heeft doorgegeven.

Persoonlijke gegevens omvatten ook informatie over uw gebruik van onze website. In dit verband verzamelen wij als volgt persoonsgegevens van u: Gegevens over uw Bezoeken aan onze website, zoals de hoeveelheid gegevens die wordt overgedragen, de locatie van waaruit u gegevens ophaalt van onze website en andere verbindingsgegevens en bronnen die u ophaalt. Dit gebeurt meestal door het gebruik van logbestanden en cookies. Meer informatie over logbestanden en cookies vindt u hieronder.

10.4 Beoogd gebruik

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1. Om de door u gevraagde onlinediensten te kunnen leveren,

2. Om ervoor te zorgen dat onze website op de meest effectieve en interessante manier aan u wordt gepresenteerd;

3. Om onze verplichtingen uit hoofde van een eventueel contract met u na te komen;

4. Om u te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening.

10.5 Informatie over uw computer en cookies

Elke keer dat u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende informatie over uw computer: het IP-adres van uw computer, het verzoek van uw browser en het tijdstip van dit verzoek. Daarnaast worden de status en de hoeveelheid overgedragen gegevens vastgelegd als onderdeel van dit verzoek. We verzamelen ook product- en versie-informatie over de gebruikte browser en het besturingssysteem van uw computer. We registreren ook vanaf welke website onze site werd bezocht. Het IP-adres van uw computer wordt alleen opgeslagen voor de tijd dat u de website gebruikt en daarna direct gewist of geanonimiseerd door het in te korten. De overige gegevens worden voor een beperkte tijd bewaard. Wij gebruiken deze gegevens voor de werking van onze website, met name om fouten op de website te identificeren en te verhelpen, het gebruik van de website vast te stellen en aanpassingen of verbeteringen door te voeren.

We kunnen ook informatie verzamelen over uw gebruik van onze website door het gebruik van zogenaamde browsercookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw gegevensdrager worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens opslaan voor uitwisseling met ons systeem via uw browser. Een cookie bevat meestal de naam van het domein van waaruit de cookiegegevens zijn verzonden, informatie over de leeftijd van de cookie en een alfanumerieke identifier. Cookies stellen onze systemen in staat om het apparaat van de gebruiker te herkennen en eventuele standaardinstellingen onmiddellijk beschikbaar te maken. Zodra een gebruiker toegang krijgt tot het platform, wordt een cookie naar de harde schijf van de computer van de gebruiker gestuurd. Cookies helpen ons om onze website te verbeteren en u een betere en nog meer op maat gemaakte service te kunnen bieden. Ze stellen ons in staat om uw computer te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website en daardoor informatie over uw favoriete activiteiten op de website op te slaan en zo onze website af te stemmen op uw individuele interesses.

Alleen de hierboven toegelichte gegevens over uw gebruik van de website worden opgeslagen in de cookies die wij gebruiken. Dit gebeurt niet door u persoonlijk toe te wijzen, maar door een identificatienummer toe te kennen aan de cookie (“cookie-ID”). De cookie-ID wordt niet gecombineerd met uw naam, uw IP-adres of met soortgelijke gegevens waarmee de cookie aan u kan worden toegewezen. Als u niet wilt dat er browsercookies worden gebruikt, kunt u uw browser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Houd er rekening mee dat u in dit geval onze website mogelijk slechts in beperkte mate of helemaal niet kunt gebruiken.

10.6 Gegevensbeveiliging

Alle informatie die u naar ons verzendt, wordt opgeslagen op servers binnen de Europese Unie. Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig en kunnen we de veiligheid van gegevens die via internet naar onze website worden verzonden niet garanderen. Wij beveiligen onze website en andere systemen echter door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden.

10.7 Openbaarmaking/verstrekking van uw persoonsgegevens

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij u toestemming heeft gegeven voor het doorgeven/ verstrekken van de gegevens of wij op grond van wettelijke bepalingen en/of ambtshalve of rechterlijke bevelen gerechtigd of verplicht zijn gegevens door te geven. Het kan met name gaan om het verstrekken van uw gegevens ten behoeve van het sluiten of uitvoeren van overeenkomsten, het verstrekken van informatie ten behoeve van strafrechtelijke vervolging, het afwenden van gevaar of het handhaven van intellectuele eigendomsrechten.

Als wij uw gegevens dan niet verstrekken, kan dit voor u en/of ons bijvoorbeeld leiden tot het niet uitvoeren van contractuele diensten, buitengewone beëindiging van het betreffende contract, kosten- en schadeclaims en claims (ook door derden) , en/of boetes of zelfs strafrechtelijke vervolging kan leiden tot overtredingen van de wet in verband met het niet verstrekken van de gegevens.

10.8 Privacy en andere websites van derden

De website kan onder meer hyperlinks bevatten van en naar de websites van andere derden. Als u een hyperlink naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat wij geen verantwoordelijkheid of garantie kunnen aanvaarden voor inhoud van derden of gegevensbeschermingsvoorwaarden. Zorg er daarom voor dat u op de hoogte bent van de momenteel van toepassing zijnde Privacybeleid voordat u persoonlijke informatie verstrekt aan deze websites van derden.

10.9 Contactformulier

Als u ons contactformulier gebruikt om ons contactverzoeken te sturen, worden uw gegevens daar, inclusief de contactgegevens die daar worden vermeld, door ons opgeslagen voor het verwerken van het verzoek en voor het geval er aanvullende vragen rijzen. Wij geven deze gegevens niet door aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

10.10 Wijzigingen in dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde met effect voor de toekomst te wijzigen. Een actuele versie is beschikbaar op de website. Bezoek de website regelmatig en laat u informeren over de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming.

10.11 Uw rechten en contacten

U kunt uw persoonlijke gegevens bijvoorbeeld te allen tijde gratis inzien en indien nodig ook om correctie vragen en/of - indien het bestaan van de gegevensopslag niet vereist is voor de uitvoering van het contract, vereist is door de statuten of de wet - een schrapping en/of gewoon blokkeren. We raden u aan zelf een back-up van uw gegevens te maken voordat u een claim voor verwijdering tegen ons indient. U hebt mogelijk ook het recht om de verwerking te beperken, bezwaar te maken tegen verwerking en gegevens over te dragen, die voortvloeien uit de artikelen 15-21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als de verwerking is gebaseerd op uw afzonderlijke toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst.

Voor de bovengenoemde doeleinden en/of om hier meer informatie over te verkrijgen, kunt u een e-mail sturen naar info@tara-handels.de of naar onze contact- en adresgegevens die in de opdruk van deze website staan.

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens door ons, neem dan contact met ons op via de contactgegevens vermeld in de opdruk van deze website. Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons onrechtmatig is, heeft u als betrokkene ook het recht om een klacht in overeenstemming met artikel 77 AVG in te dienen bij een van de toezichthoudende autoriteiten die ook verantwoordelijk is op grond van deze voorraad.

>>Einde van het privacybeleid

11. Bijzondere voorwaarden voor commerciële wederverkopers

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Tara Handels GmbH artikelen van de merken SUNZZE, Deepline en Bella Donna die bij Tara Handels.de zijn gekocht, te koop aan te bieden op de internetplatforms eBay of Amazon.

De foto's en teksten die in de onlineshop van Tara Handels worden gebruikt, zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tara Handels niet openbaar worden gemaakt.

12. Slotbepalingen

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van het recht op de internationale aankoop van roerende goederen. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken.

12.2 De exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen de klant en Tara Handels is, voor zover de klant een handelaar is, de maatschappelijke zetel van Tara Handels

12.3 Mochten afzonderlijke clausules van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk onwerkzaam zijn, dan tast dit de werking van de talrijke clausules niet aan.

12.4 Informatie over online geschillenbeslechting in overeenstemming met artikel 14 lid 1 ODR-VO: De Europese Commissie onderhoudt een internetplatform voor online geschillenbeslechting (OS), dat bereikbaar is via het volgende internetadres en de volgende hyperlink: : http://ec.europa.eu/consumers/odr/